مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت Migration Virtual Machines

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | Migrating Virtual Machines

 

در انتهاي اين درس شما با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

 • توصیف نیازمندی های VMware vSphere vMotion
 • انجام عملیات vSphere vMotion Migration
 • انجام عملیات vSphere Storage vMotion Migration
 • انجام عملیات Cross Host vSphere vMotion Migration
 • توصيف قابليت هاي پيشرفته Vsphere Vmotion در Vsphere 6

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner virtualization

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | Migrating Virtual Machines

 

Migration چیست :

يك Migration به معني جابجايي يك ماشين مجازي از يك Host يا Datastore يا vCenter Server به يك Host يا Datastore يا vCenter Server ديگر مي باشد.

انواع Migration به صورت زير دسته بندي مي شود:

 • Cold

در اين نوع Migration امكان جابجايي ماشين مجازي زماني كه خاموش مي باشد وجود دارد.

 • Suspended

در اين نوع Migration امكان جابجايي ماشين مجازي كه در حالت Suspend قرار گرفته است وجود دارد.

 • VSphere vMotion

در اين روش امكان جابجايي ماشين مجازي در حالت روشن امكان پذير مي باشد.

 • VSphere Storage vMotion

در اين روش امكان جابجايي فايل هاي ماشين مجازي در حالي كه روشن مي باشند از يك Datastore به يك Datastore ديگر امكان پذير مي باشد.

تعداد Migration هاي همزماني كه مي تواند انجام شود به صورت زير مي باشد:

 • شما میتوانید ۱۲۸ تا vSphere vMotion به یک Vmware Vsphere Vmfs Datastore به صورت همزمان داشته باشيد.
 • شما میتوانید ۸ تا Cloning,Deployment یا vSphere Storage vMotion به یک VMFS Datastore به صورت همزمان داشته باشيد.

شرکت آرنا ارائه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | comparison of Migration types

 

در شكل بالا مي توانيد تفاوت ميان انواع Migration را مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere Vmotion Migration

 

با استفاده از vSphere vMotion  شما مي توانيد يك ماشين مجازي را در حالي كه روشن مي باشد از يك Host به يك Host ديگر منتقل كنيد.

يك vMotion vSphere شامل قابليت هاي زير مي باشد:

 • استفاده از سخت افزار را بهبود مي دهد.
 • ماشين هاي مجازي حتي در زماني كه Hardware Downtime  داريد مي توانند برروي Host هاي ديگر و بدون اينكه خاموش و يا اختلالي برروي آنها ايجاد شود جابجا شوند.
 • شما میتوانید از VMware vSphere Distributed Resource Scheduler برای Balance كردن ماشين هاي مجازي برروي Host هاي ديگر استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | how vsphere vmotion migration works

 

عمليات Vsphere Vmotion Migration شامل مراحل زير مي باشد:

 • در اين مرحله Memory State  ماشين مجازي از طريق Vsphere Vmotion Network از Source Host  به Target Host  كپي مي شود.
 • بعد از اينكه اكثر Memory از ماشين مجازي از Source Host  به Target Host  كپي شد ماشين مجازي Quiecent يا خاموش مي شود و هيچ Activity اضافه ايي برروي ماشين مجازي انجام نمي شود.
 • در Quiecent Period  عمليات ارسال Device State  و Memory Bitmap  ماشين مجازي به Destination Host  از طريق vSphere vMotion انجام مي شود.
 • بلافاصله بعد از اينكه ماشين مجازي برروي Source Host  به حالت Quiecent رسيد ماشين مجازي برروي Destination Host  روشن مي شود.
 • در اين حالت User به ماشين مجازي از طريق Destionation Host  دسترسي دارد.

نكته:

زماني كه Migration به صورت كامل انجام شد Memory Page  هايي از ماشين مجازي كه برروي Source Host  استفاده مي شدند به صورت Free مارك مي شوند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | Vsphere vmotion migration requirements

 

براي عمليات جابجايي با استفاده از vSphere vMotion  يك ماشين مجازي بايستي شرايط زير را داشته باشد:

 • ماشین مجازی نبایستی به یک Internal Standard Vswitch كه هيچ Uplink ندارد متصل باشد.
 • ماشين مجازي نبايستي به يك Virtual Device  مانند CD/DVD یا Flopy Drive و یا Local Image Mounted متصل باشد.
 • ماشين مجازي نبايستي شامل پيكربندي CPU Affinity  باشد.
 • در صورتي كه فايل هاي Swap يك ماشين مجازي برروي Destination Host  قابل دسترس نباشد vSphere vMotion  بايستي بتواند يك فايل Swap در Destionation Host  ايجاد كنيد كه قابل دسترس باشد.
 • اگر يك ماشين مجازي از RDM استفاده مي كند RDM و Physical Disk  بايستي از Destination Host  قابل دسترس باشند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | host requirements for vsphere vmotion Migration

 

در صورت جابجایی توسط vSphere vMotion بایستی Source and Destination Host شامل شرایط زیر باشد:

 • بايستي به همه (Storage (NAS or ISCSI,Fiber or nas Channel ها كه بوسيله ماشين هاي مجازي استفاده شده است دسترسي داشته باشند.
 • شما میتوانید ۱۲۸ concurrent vsphere Vmotion بر روی هر vmfs Datastore داشته باشید.
 • بايستي حداقل يك كارت شبكه ۱GigE داشته باشند:

– Four concurrent vSphere vMotion migrations on a 1 Gbps network

– Eight concurrent vSphere vMotion migrations on a 10 Gbps network

 • CPU هر دو Host بايستي Compatible باشد.

بعضي از CPU Feature  ها مي توانند توسط قابليتي به نام  EVC) vMotion Enhanced Compatibility) يا Compatibility Masking  ناديده يا پنهان شوند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | cpu consttraints on vsphere vmotion migration

 

در شكل بالا محدوديت هايي كه برروي CPU در زمان جابجايي با vSphere vMotion  وجود دارد را مشاهده مي كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | cluster setting evc for vsphere drs

 

EVC يك Cluster Feature  مي باشد كه در Vsphere Vmotion Migration زماني كه Incompatible CPU  داريد استفاده مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | cpu baselines for an evc cluster

 

يك EVC به صورت Cluster Level  كار مي كند و از يك CPU Baseline  براي پيكربندي همه Processor هايي كه قرار است در يك Cluster با هم كار كنند استفاده مي كند.

Baseline چیست :

يك Baseline يك مجموعه ايي از CPU Feature  هايي است كه توسط هر Host در يك Cluster ساپورت مي شود.

نكته:

شما مي توانيد از قابليت EVC زماني استفاده كنيد كه CPU Vendor مربوط به Host ها يكي باشد براي مثال AMD ويا Intel باشد ولي Generation آنها متفاوت مي باشد براي مثال CPU هاي قديمي و جديد يك Vendor

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | evc cluster requirements

 

در زمان راه اندازي EVC بايستي به نكات زير دقت داشته باشيد:

 • تمامي Host ها بايستي از يك Single Vendor  استفاده كنند براي مثال Intel يا AMD

– شما مي توانيد از Intel Cpu With 2 core و يا جديدتر استفاده كنيد.

– شما میتوانید از AMD First Generation Opteron Cpu یا جدیدتر استفاده کنید.

 • شما بايستي Hardware Virtualization  را برروي Host هاي خود فعال كنيد:

– Intel VT

– AMD‐V

 • شما بایستی Excution-Disable Technology را برروي Host هاي خود فعال كنيد:

– ( AMD No eXecute ( NX

– ( Intel eXecute Disable ( XD

 • شما بايستي vSphere vMotion  را پيكربندي كرده باشيد.

يك EVC مي تواند به صورت اتوماتيك آن دسته از Host هايي را كه شامل CPU Feature  هاي  Intel FlexMigration  يا AMD-V هستند را با آن دسته از Host هايي كه از CPU هايي قديمي استفاده مي كنند Compatible مي كند.

شما مي توانيد يكي از دو روش زير را براي ايجاد يك EVC Cluster  استفاده كنيد:

 • شما مي توانيد يك Empty Cluster  كه قابليت EVC برروي آن فعال شده است ايجاد كنيد سپس Host ها را به آن اضافه كنيد.
 • شما مي توانيد قابليت EVC را برروي Cluster موجود خود فعال كنيد.

شركت VMware توصيه مي كند كه بهتر است كه يك Empty Cluster  ايجاد و قابليت EVC را برروي آن فعال كنيد

در اين روش حتي اگر Host به Cluster اضافه نشده باشد شما مي توانيد عمليات vSphere vMotion  را براي ماشين هاي مجازي خود انجام دهيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | hiding or exposing NX

 

تکنولوژیهای ( AMD ND ( No Execute و ( Intel Execute Disable ( XD برای جلوگیری از Buffer Overflow Attack ها استفاده مي شوند در اين تكنولوژيها Memory Page ها به عنوان Data-Only مارک میشوند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | identifying cpu characteristics

 

براي شناسايي CPU Characteristics  شما مي توانيد از سرور و CPU Specification  يا از VMware CPU Identification Untility استفاده کنید.

خب مطالب زیاد شد ادامه مطالب رو در درس بعدی قرار میدیم.

با ما همراه باشید.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *