مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت Resource Control and Recource Pool

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource controls and resource pools

 

در انتهاي اين درس شما قادر به توصيف مطالب زير خواهيد بود:

 • اختصاص یک Share Value به Disk و CPU,Memory
 • توصيف اينكه چطور ماشين هاي مجازي با Resource ها برخورد مي كنند.
 • ایجاد یک Resource Pool
 • پیکربندی مشخصات یک Resource Pool
 • پیکربندی CPU and Memory Reservation and Limits
 • توصیف Expandable Reservation

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner object resource controls

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | shares limits and reservation

 

بدليل اينكه ماشين هاي مجازي به صورت همزمان از Resource هاي يك Vmware Esxi Host استفاده مي كنند Resource Contention  مي تواند رخ دهد.

زماني كه CPU و يا Memory مربوط به Host شما Overcommit مي شود ۳ تا configurable parameter control  براي دسترسي ماشين هاي مجازي به Resource ها وجود دارد به صورت زير مي باشند:

 • Reservation

مقداري است كه براي CPU و Memory تعريف مي شود و بايستي براي روشن شدن ماشين مجازي موجود باشد.

 • Limit

مقدار مصرفي از CPU يا Physical Memory  يك Host مي باشد كه به صورت پيش فرض Unlimited مي باشد.

 • Share

مقداري است كه ميان مقادير عددي Limit و Reserve مي باشد و مي تواند در صورت وجود براساس مقدار عددي كه ما به آن اختصاص داده ايم از Resource استفاده كند.

نكته:

محدوده نارنجي رنگ مقدار RAM يا CPU مي باشدكه به ماشين مجازي Assign كرده ايم.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | how virtual machines compete for resources

 

همانطوري كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد هر ماشين مجازي در زماني كه روشن است مي تواند براساس مقدار عددي Share از Resource ها استفاده كند.

در صورتي كه ماشين خاموش شود ديگر Resource مصرف نمي كند به عبارت ديگر هر چه مقدار عددي Share يك ماشين مجازي بيشتر باشد سهم بيشتري را نسبت به ديگر ماشين هاي مجازي در صورت وجود مي برد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about resource pools

 

يك Resource Pool  يك Pool از Resource ها مي باشد كه مانند ماشين مجازي شامل مقادير Share,Reseve,Limit مي باشد و يك گزينه ديگري هم به نام Expandable دارند

كه اجازه مي دهد كه محدوده Reserve تا Limit هم Real Resource  اختصاص داده شود و ديگر به صورت Share اختصاص داده نمي شود.

زماني كه شما يك Resource Pool  ايجاد مي كنيد Resource مورد نياز را از بالادستي خود مي گيرد اگر بالادستي يك Resource Pool يك Host باشد Rsource ها را از Host مي گيرد اگر بالادستي آن Cluster باشد Resource ها را Cluster مي گيرد

و در صورتي كه براي Resource Pool يك Resource Pool ديگر ساخته شود به عبارت ديگر به صورت Parent و Child باشند Child Resource Pool منابع مورد نياز خود را از Parent Resource Pool مي گيرد

و Parent Resource Pool هم منابع مورد نياز خود را از بالادستي خود مي گيرد و در صورتي كه يك Parent Resource Pool شامل دو Resource Pool  ديگر باشد ميان دو Resource Pool كه زير مجموعه Parent هستند

نسبت خواهرو برادري وجود دارد و به يك نسبت از Parent سهم مي برندكه به اين نسبت Sibling هم گفته مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource pool attributes

 

زماني كه شما مي خواهيد يك Resource Pool ايجاد كنيد مي توانيد Attribute هاي بالا را براي آن پيكربندي كنيد.

نكته:

واحد هايي كه براي CPU در نظر گرفته مي شود مي تواند MHz يا GHz باشد.

واحد هايي كه براي Memory در نظر گرفته مي شود مي تواند MB يا GB باشد.

در يك Resource Pool يك Share واحد ندارد و مي تواند High,Normal,Low يا Custom باشد و يا مي توان به آن مقادير عددي اختصاص داد كه اين مقادير سهم استفاده از Share را با يك اولويت مشخص مي كنند.

 

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | reasons to use resource pools

 

مزاياي استفاده از Resource Pool شامل موارد زير مي باشد:

 • Flexible hierarchical organization

شما مي توانيد به راحتي Resource Pool ها را به صورت سلسله مراتبي سازماندهي كنيد و انعطاف پذيري آنها نيز زياد مي باشد.

 • Isolation between pools, sharing in pools

با استفاده از Resource Pool ها شما مي توانيد دسترسي به Resource ها را محدود كنيد.

 • Access control and delegation

امكان مديريت و دسترسي به Resource Pool ها توسط اشخاص ديگر هم امكان پذير است.

 • Separation of resources from hardware

در صورتي كه شما از DRS Cluster  استفاده كنيد Resource از همه Host ها به Cluster اختصاص داده مي شود.

 • Management of sets of virtual machines running a multitier service

شما مي توانيد گروهي از ماشين هاي مجازي كه برروي آنها Multitier Service  قرار دارد را در يك Resource Pool قرار دهيد.

 • قابليت اولويت بندي براساس Workload ماشين مجازي نيز وجود دارد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource pool case study

 

شركت X شامل يك IT Department  با دو Internal Customer  زير مي باشد:

 • Finance Department
 • Engineering Department

هر Internal Customer  شامل ماشين هاي مجازي Production و Test/Dev مي باشد.

شما بايستي مصرف Resource هايي از ماشين هاي مجازي Test/Dev را كنترل كنيد.

شما بايستي مطمئن باشيد كه Resource هاي Finance Department  تامين شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource pool example

 

شكل بالا مثالي در رابطه به تعريف Resource Pool براي CPU مي باشد.

 

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource pools example cpu shares

 

مثال بالا طريقه اختصاص CPU Share  را در Resource Pool هاي نشان داده شده را نشان مي دهد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource pools example cpu contention

 

مثال بالا وضعيت Resource Pool ها در زماني كه CPU Contention  رخ مي دهد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | expandable reservation

 

در شكل بالا چندين Resource Pool تعريف شده است و در آنها وضعيت Expandable نشان داده شده است.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | example of expandable reservation

 

همانطوري كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد eCommerce Resource Pool ها ۲۲۰۰MHz از ۳۰۰۰MHz را از Retail Pool  شما Reserve كرده اند

و در eCommerce Web Pool مقداري كه Reserve شده است ۱۰۰۰MHz مي باشد و در اين Resource Pool گزينه Expandable هم غير فعال مي باشد.

به عبارت ديگر نمي تواند مقداري بيش مقدار Reserve خود در خواست دهد اين Resource Pool خود شامل ۳ ماشين مجازي مي باشد كه مقادير Reserve براي هر كدام از آنها ۴۰۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ مي باشد كه جمع آنها MHz 1200 مي شود

كه بيشتر از مقدار Reserve مربوط به eCommerce مي باشد در نتيجه در زمان روشن شدن ماشين هاي اين Resource Pool يكي از ماشين ها روشن نخواهد شد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | example of expandable reservation

 

همانطوري كه در مثال بالا مشاهده مي كنيد گزينه Expandable برروي تمامي Resource Pool هاي Parent و Child فعال شده است

در اين حالت زماني كه ماشين هاي مجازي Resource Pool eCommerce Web روشن شوند نياز به MHz 1200 براي روشن شدن دارند

ولي چون Resource Pool eCommerce Web فقط MHz 1000 مي تواند به ماشين هاي مجازي اختصاص دهد MHz 200 مابقي را از Resource Pool Parent خود يعني Retail Pool مي گيرد و در اين حالت هر ۳ ماشين مجازي روشن مي شوند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | admission control for cpu and memory reservations

 

زماني كه شما مي خواهيد يك ماشين مجازي روشن كنيد الگوريتم Amission Control  مي تواند مقادير Reserve براي ماشين مجازي را چك كند كه به صورت زير عمل مي كند:

زماني كه شما يك ماشين مجازي را روشن مي كنيد يا مي خواهيد يك Pool ايجاد كنيد و يا زماني كه مي خواهيد Pool Reservation  را افزايش دهيد

در صورتي كه Pool شما توانست مقدار Reserve را به شما اختصاص دهد كه ماشين مجازي روشن مي شود در غير اين صورت در صورتي كه Expandable فعال بود به سراغ Pool Parent مي رود

و مقدار Reverve درخواستي را در صورت وجود از آن مي گيرد و روشن مي شود و در غير اينصورت ماشين مجازي Fail مي شود.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource pool summary tab

 

در صورتي كه برروي Resource Pool  كليك كنيد در قسمت Resource Pool Summary Tab شما مي توانيد اطلاعات مربوط به Resource Pool  را مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource reservation

 

در قسمت Resource Reservation Tab شما مي توانيد وضعيت Reservation را براي يك Resource Pool  مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | scheduling changes to resource setting

 

شما مي توانيد يك Resource Pool  را Schedule كنيد به عبارت ديگر شما مي توانيد در زمانهايي كه مي خواهيد يك Resource Pool به ماشين هاي مجازي اعمال شود.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner resource virtualization

 

در قسمت بعد به سراغ Resource Monitoring Use خواهیم رفت.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *