مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت vSphere HA Architecture

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha architecture

 

در انتهاي اين درس شما با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

 • توصيف مكانيزم Heartbeat كه توسط vSphere HA  استفاده مي شود.
 • شناسايي و بحث برروي سناريوهاي Failure
 • فرضیات طراحی vSphere HA

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha learner

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha architecture agent communication

 

زماني كه شما vSphere HA  را فعال مي كنيد سرويس Fault Domain Manager برروي اعضاي Host ها Start مي شود.

بعد از اينكه سرويس FDM برروي Host ها Start شد Cluster Host ها در يك Fault Domain  قرار مي گيرند.

يك Host نمي تواند در يك Fault Domain در صورتي كه در حالت Maintenace Mode  يا Standby Mode  و يا اينكه از vCenter Server شما Disconect است شركت كند.

يك Host فقط مي تواند در هر زمان عضويي از يك Fault Domain باشد.

يك Fault Domain توسط يك Master Host  مديريت مي شود و تمامي Slave Host  ها توسط FDM Agent  مي توانند با Master Host  در ارتباط باشند.

براي تشخيص اينكه كدام يك از Host ها مي توانند به عنوان Master Host باشند يك Election ميان آنها انجام مي شود و Host كه تعداد Datastore هاي آن بيشتر باشد در اين  Election برنده مي شود.

در صورتي كه در يك Cluster بيشتر از يك Host تعداد Datastore هاي برابر داشته باشند در آن صورت عمليات Election براساس Host Managed Object  كه توسط vCenter Server  به Host ها اختصاص داده مي شود انجام مي شود.

مدت زمان مورد نياز براي انتخاب Master Host در حدود ۱۵ ثانيه مي باشد و به شرايط زير بستگي دارد:

 • بايستي vSphere HA فعال شده باشد
 • يك Master Host ممكن است به دلايل زير Fail شود:

— يك Host در حالت Maintenace Mode  قرار گيرد

— يك Host در حالت Standby باشد

— يك vSphere HA  در حال پيكربندي مجدد باشد.

 • زماني كه Slave Host  نتوانند با Master Host  برروي شبكه ار تباط برقرار كنند.

در طول زماني كه Election در حال اجرا مي باشد Condidate vSphere HA Agent از طريق پروتكل UDP با ديگر Host ها در ارتباط مي باشد

همه Network ها به صورت Point to point مي باشند بعد از اينكه Agent Master مشخص شد Master و Slave از طريق پروتكل TCP با هم در ارتباط هستند.

زماني كه vSphere HA اجرا شد vCenter Server  با Master Agent  در كلاستر Contact مي كند و ليست Host هايي كه عضو Cluster هستند را به همراه پيكربندي Cluster را براي Master ارسال مي كند

اين اطلاعات برروي Local Storage مربوط به Master ذخيره مي شود و سپس Master اين اطلاعات را براي تمامي Slave Host  ها ارسال مي كند

در صورتي كه يك Host جديد به Cluster در حالت نرمال اضافه شود Master Agent  يك Update را به تمامي Host هاي Cluster ارسال مي كند.

يك Master Host  از طريق Interface كه با vCenter Server داردمي تواند وضعيت State و گزارش هايي كه مربوط به Health Falut Domain و يا VM HA  مي باشد را Query كند.

يك vCenter Server به vSphere HA  مي تواند بگويد كه كدام ماشين هاي مجازي برروي كدام Host ها Protect هستند و اين كار را از طريق يك Virtual Machine to host comapibilty list كه به vSphere HA  مي دهد انجام مي دهد.

يك Agent مي تواند State Change  را از طريق Hostd دريافت كند و يك vCenter Server  مي تواند آنها را از طريق vpxa دريافت كند.

يك Master Host  تمامي Slave Host  ها را مانيتور مي كند و مي تواند وظيفه يك Failed Slave Host را مشخص كند.

يك Slave Host  مسئول مانيتورينگ Change State ماشين مجازي خود مي باشد و اين Change State ها را به Master Host  ارسال مي كند.

يك Slave Host همچنين Health يك Master Host  را هم مانيتور مي كند.

يك vSphere HA  از طريق vCenter Server  پيكربندي و مديريت و مانيتور مي شود و Cluster Configuration  توسط vpxd توسط vCenter Server  كنترل مي شود.

يك Cluster Configuration Change توسط vpxd به Master Host  ارسال مي شود و Master Host اين اطلاعات را به Slave Host ها در Cluster خود ارسال مي كند وهر Slave Host اين اطلاعات را برروي Local Storage  خود Update مي كند

و يك ليستي از Protected VM ها برروي هر Datastore ذخيره مي شود يك VM List بعد از هر عمليات خاموش يا روشن شدن ماشين مجازي Update مي شود.

يك ماشين مجازي در صورتي مي تواند Protected باشد كه روشن باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha architecture network heartbeats

 

يك Master Host به صورت Periodic مي تواند Heartbeat هايي را به تمام Slave Host  ها ارسال كند و از اين طريق Slave Host ها مي فهمند كه Master Host در كلاستر Alive است

در صورتي كه يك Slave Host نتواند جواب يك Master Host را بدهد به اين معني است كه Slave Host در كلاستر Fail شده است.

عمليات ارسال Heartbeat ها برروي Management Network  ها انجام مي شوند و مي توانند از چندين Management Network استفاده كنند

ولي فقط از يكي از اين Management Network ها استفاده مي شود و در صورتي كه يك Management Network به هر دليلي Fail شود از Management Network ديگري براي ارسال Heartbeat ها استفاده مي كنند.

 

شرکت آرنا ارئه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | vsphere ha architecture datastore heartbeats

 

يك Datastore Heartbeat مي تواند براي تصميم گيري در زماني كه يك Host به هر دليلي Fail مي شود استفاده شود.

يك vSphere HA سعي مي كند ماشين هاي مجازي را برروي Host هاي ديگر در يكي از شرايط زير Restart كند:

 • زماني كه يك Host قطع شده است

(No Heartbeat Network,No Ping , No Datastore Heartbeat)

 • زماني كه يك Host در كلاستر Isolate شده است

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | additional vsphere ha failure scenarios

 

سناريوهاي ديگري از vSphere HA Failure مي تواند شامل موارد زير باشد:

 • يك Slave Host در كلاستر Fail شده باشد
 • يك Master Host  در كلاستر Fail شده باشد
 • يك Host Isolation  رخ داده باشد.
 • يك  Storage VM قطع شده باشد.
 • یک Network Failure and Isolation رخ داده باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | failed slave host

 

زماني كه يك Slave Host نتواند به Network Heartbeat  يك Master Host  پاسخ دهد Master مي فهمد كه يك Slave Host  در كلاستر Fail شده است.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | failed master host

 

زماني كه يك Master Host در حالت Maintenace Mode  قرار گيرد و يا Crash كند Slave Host  ديگر نمي توانند از آن Heartbeat دريافت كنند در نتيجه مي فهمند كه Master Host در كلاستر Fail شده است.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | isolated host

 

در صورتي كه يك Host نتواند Election Traffic  برروي Management را دريافت كند و نتواند Default Gateway  خود را Ping كند به اين معني است كه Host در كلاستر Isolate شده است.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | design considerations

 

شما مي توانيد يك Host Isolation را با يك طراحي خوب زير به حداقل برسانيد:

 • با پیکربندی Redundant Heartbeat Network
 • با پیکربندی Redundant Isolation Address

در صورتي كه Host Isolation رخ دهد بهترين طراحي فعال كردن vSphere HA  براي مشخص كردن اين است كه آيا Isolated Host  هنوز Alive هست يا نه؟

براي اين منظور شما مي توانيد Datastore هاي خود را از Management Network  ها جدا كنيد و از يكي از روش هاي زير استفاده كنيد:

 • Fiber Channel over Fiber Optic
 • به صورت فیزیکی IP Storage Network را از Management Network جدا كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | virtual machine storage failures

 

با افزايش تعداد ماشين هاي مجازي و Datastore ها برروي هر Host در صورت مشكل در Storage Connectivity  هزينه زيادي خواهد داشت ولي اين مشكل خيلي كم اتفاق مي افتد

مشكل Connectivity مي تواند به دلايل زير باشد:

 • Network or Switch Failure
 • Array Misconfiguration
 • Power Outage

Availability ماشين هاي مجازي تحت تاثير شرايط زير قرار مي گيرند:

 • مديريت ماشين هاي مجازي توسط Host مشكل مي شود.
 • Application ها با Crash Disk مواجه میشوند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | virtual machine component protection

 

یک Virtual Machine Component Protection مي تواند ماشين هاي مجازي را از يك Storage Failure  در كلاستر Protect كند.

قابليت VMCP فقط برروي vSphere HA Cluster هايي كه شامل Esxi Host 6 هستند فعال مي شود.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learn vsphere ha

 

در جلسه بعد به سراغ Configuring Vsphere HA خواهیم رفت.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *