مجازی سازی سرور با Vmware

این قسمت Resource Monitoring Use

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | monitoring resource use

 

در انتهاي اين درس شما با مطالب زير آشنا خواهيد شد:

 • استفاده از Performance Tuning Methodology و Resource Monitoring Tools
 • استفاده از Performance chart براي مشاهده و بهبود Performance
 • مانيتور كردن فاكتور هاي كليدي كه مي توانند Performance يك ماشين مجازي را تحت تاثیر قرار دهند مانند CPU,Memory,Disk,Network Bandwidth Use

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner monitoring resource use

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | performance-tuning methodology

 

بهترين روش براي پياده سازي Performace‐Tuning استفاده از روش هاي زير مي باشد:

 • Assess Performance یا ارزیابی Performance

–  با استفاده از ابزارهاي Monitoring

–  ركورد تعدادي معيار قبل از تغييرات

 • شناسايي محدوديت Resource ها
 • استفاده بيشتر از Resource هاي موجود

– اختصاص بيشتر

– كاهش رقابت در استفاده از Resource ها

– Log كردن تغييرات

 • ارزيابي دوباره

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | resource monitoring tools

 

در يك محيط vSphere يك Administrator مي تواند از ابزار هاي زير براي Resource-Monitoring Tools استفاده كند:

 • در داخل Guest OS

– از طریق Perfmon DLL

– از طریق Task Manager

 • در خارج از یک Guest OS

– با استفاده از ابزار VMware vCenter Server Performance Chart

– با استفاده از vmWare vRrealize Operations

– با استفاده از VMware vRealize hyperice

– با استفاده از VMware vSphere ESXi system logs resxtop and esxtop

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | guest operating system monitring tools

 

همانطوري كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد شما مي توانيد Performance يك Guest OS  را با استفاده از Windows Task Manager بررسي كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | using performon to monitor virtual machine resource

 

يكي ديگر از ابزارهايي كه شما مي توانيد براي Performance Monitoring  در يك Guest OS استفاده كنيد Perfmon DLL  مي باشد كه بعد از نصب VMware Tools  قابل استفاده مي باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | about monitoring inventory objects with performance charts

 

با استفاده از ابزار VMware Vcenter Server Performance Chart شما مي توانيد مقدار مصرف Resource ها را براي هر Object به صورت Chart مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | working with overview performance charts

 

با استفاده از Performance Chart  شما مي توانيد Chart را براي هر Object و Resource به صورت جداگانه بگيريد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | working with advanced performance charts

 

در يك Advance Performance chart شما مي توانيد از Data Counter  هايي استفاده كنيد كه در يك Performance Chart  عادي ساپورت نمي شود و در اين حالت شما مي توانيد از Chart هاي پيشرفته تري استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | chart options real time and historical

 

در يك Permance Chart  شما مي توانيد مدت زماني كه بايستي ديتا براي Chart جمع آوري شود و همين طور تعداد Sample ها را در يك بازه زماني مشخص كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | chart types

 

شما مي توانيد از انواعي Chart ها در يك Performance Chart  همانطوري كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد استفاده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | saving charts

شما مي توانيد اطالاعات مربوط به يك Permance Chart  را با استفاده از يكي فرمت هاي زير ذخيره و استفاده كنيد:

 • PNG
 • JPEG
 • CSV

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | objects amd counters virtualization

 

يك Performance Chart  مي تواند به صورت Graphically وضعيت Network,Disk,Memory,CPU و Storage ها را به شما نمايش دهد.

وضعيت يك Object را شما مي توانيد بر اساس يك Instance يا چندين Instance بررسي كنيد:

يك Counter مشخص مي كند كه كدام Statistics ها بايستي Collect شود

 • (Memory (Memory Swapped
 • (NIC (Network Packet Received
 • (CPU (Used Time,Ready Time,Usage

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | statistics type

 

يك Statistics Type  واحدي براي اندازه گيري مي باشد كه در طول يك Statistics Interval استفاده مي شود.

مي مي توانيم از ۳ Statistics Type زير استفاده كنيم:

 • Rate

مقداري است كه در يك Current Interval  نمايش داده مي شود.

 • Delta

تغييرات ايجاد شده از Interval قبلي مي باشد.

 • Absolute

يك مقدار ثابت مي باشد و مستقل از زمان يا Interval مي باشد.

شرکت آرنا ارائه دهنده خدمات شبکه نصب شبکه پشتیبانی شبکه مجازی سازی سرور پسیو شبکه

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | rollup in virtualization

 

يك Rollup يك Conversion ميان Statistics Interval  ها مي باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | setting log levels

 

با استفاده از يك Log Level  شما مي توانيد نوع اطلاعاتي Log مي شود را كنترل كنيد.

يك Log Level  شامل انواع زير مي باشد:

 • None

به معني غير فعال كردن Logging مي باشد.

 • Error

تمامي Error Log  ها را به شما نشان مي دهد.

 • Warning

شامل warning و Error ها مي باشد.

 • Info

شامل Log warning,error,Information ها مي باشد.

 • Verbose

شامل اطلاعات جزيتري در رابطه با Log warning,error,Information ها مي باشد.

 • Trivia

شامل Trivia,information,error,warning میباشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | interpreting data from the tools

 

اطلاعاتي كه در vcenter server Monitoring Tools به شما نمايش داده مي شود با اطلاعاتي كه در Guest OS Monitoring Tools ها به شما نشان داده مي شود ديد هاي متفاوتي نسبت به هم دارند.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | cpu constrained virtual machine

 

اگر CPU Usage توسط يك ماشين مجازي به صورت پيوسته بالا رود ماشين مجازي مي تواند باعث ايجاد بار برروي CPU شود و اگر چه Host ممكن است CPU كافي براي ديگر ماشين هاي مجازي داشته باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | memory constrained virtual machine

 

در زماني كه Memory يك ماشين مجازي پر مي شود شما بايستي چك كنيد كه آيا Ballooning برروي ماشين مجازي در حال اجرامي باشد يا نه .با استفاده از Ballooning مي توانيد از Constrain شدن Memory جلوگيري كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | memory constrained host

 

در صورتي كه در Host شما Swapping رخ داده باشد به اين معني است كه Memory Host شما Overcomit شده است.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | monitoring active memory of a virtual machine

 

شما با استفاده از اين گراف هاي مي توانيد مقدار Host Active Memory كه توسط ماشين هاي مجازي و VMkernel استفاده مي شود را مشاهده كنيد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | disk constrained virtual machines

 

يكسري از برنامه هايي كه بشدت از ديسك استفاده مي كنند مي توانند باعث پر شدن Storage يا مسير شوند.

اگر شما به يك ماشين مجازي شك كرديد كه باعث بار برروي ديسك شده است مي توانيد موارد زير را چك كنيد:

 • شما بايستي Thoughput و Latency ميان ماشين مجازي و Storage را اندازه گيري كنيد.
 • شما بايستي از Advance Performance Chart براي مانيتوريگ هاي زير استفاده كنيد:

–  بررسی Read/Wrire Rate

– بررسی Read/Write Latency

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | monitoring disk latency

 

براي مشخص كردن مشكلات مربوط به Disk Performance  شما مي توانيد دو Disk Latency Counter زير را مانيتور كنيد:

 • Kernel Command Latency

ميانگين زمان صرف شده در VMkernel به ازاي هر SCSI Command  مي باشد در صورتي عدد آن بزرگتر از ۲ يا ۳ms باشد نشان دهنده بار زياد برروي Array ها و يا يك Host مي باشد.

 • Physical Device Command Latency

ميانگين زماني است كه يك Physical Device  يك SCSI Command  را به صورت كامل دريافت كرده است.

در صورتي كه عدد آن بزرگتر از ۱۵ يا ۲۰ms باشد نشان دهنده بار زياد برروي Array ها و يا يك كندي مي باشد.

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | network constrained virtual machines

 

برنامه هايي كه از Network به شدت استفاده مي كنند مي توانند باعث پر شدن مسير خارج يك Host شوند.

براي مثال wan link  ميان سرور و كلاينت اگر شما به يك ماشين مجازي در پر شده لينك Network شك داريد مي توانيد موارد زير را چك كنيد:

 • بايستي چك كنيد كه آيا VMware Tools  برروي ماشين مجازي نصب شده است يا نه
 • بايستي پهناي باند ميان ماشين مجازي و Peer System  را چك كنيد.
 • بايستي چك كنيد كه آيا Packet هاي ارسال شده يا دريافت شده Drop شده اند يا نه.

شما بايستي قادر به توصيف مطالب زير باشيد:

 

آموزش مجازی سازی سرور | مجازی سازی | مجازی سازی سرور | آموزش مجازی سازی | learner monitoring resource

 

در جلسه بعد به سراغ Using Alarms خواهیم رفت.

بارگذاری بیشتر در مجازی سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *